27-11-2019
27-11-2019

vordering van erfgenaam op vaderVraag
Ten gevolge van een ziekte begin ik (90 jaar) met aftellen. Met name is het mijn wens, dat mijn twee volwassen (tevens enige) kinderen en mijn tweede echtgenote die niet de moeder van die afstammelingen is, geruisloos tot verdeling over kunnen gaan. Van mijn oudste zoon heb ik, in de laatste vier jaar opgeteld, 80.000,-.€ geleend. Nu heb ik hem al jaren geleden als executeur-testamentair benoemd, waarmee ik veronderstel, dat hij zichzelf die lening terug kan betalen. Omdat mijn kinderen in Nederland wonen liggen de bewijsstukken van die lening ook daar. Zelf woon ik al 18 jaar in Spanje. Mijn hele bruto/netto erfenis zal bestaan uit een huis (mijn woning) in Campello en een appartement in San Juan (beide provincie Alicante). De waarde van die bezittingen is resp. 300.000,-.€ en 100.00,-. €. Mijn echtgenote heeft zelf een woning in Nederland en een goed pensioen, zij wil niets uit mijn nalatenschap en direct na mijn dood terug naar Nederland. Kan ik mijn zoon nadere instructies geven over de verdeling, of moet dit in een nieuw testament vastgelegd worden? Hoe kan ik de verdeling aanpakken, dat er zo min mogelijk naar de fiscus gaat.
Op korte termijn breng ik een “afscheidsbezoek” aan Nederland en ontmoet dan ook een bevriende notaris waarmede ik alles alsnog kan organisereren. Een trouwe lezer dankt u voor uw antwoord.
Antwoord
Wij raden u aan in Nederland een nieuw testament te maken, waarin u opneemt dat:
Optie 1
Legaat. U erkent schuldig te zijn aan zoon A de somma van 80.000,-.€ welk bedrag u aan hem legateert. De betaling dient te geschieden, zodra er voldoende liquiditeiten zijn, immers onze conclusie is dat er eerst onroerend goed in Spanje verkocht dient te worden vóórdat terugbetaling kan geschieden.
Vervolgens onterft u uw echtgenote en benoemt beide kinderen tot erfgenamen voor gelijke delen. Als consequentie hiervan betaalt één zoon m.b.t. een verkrijging van 240.000,-.€ erfbelasting in Spanje en de andere, die 160.000,-.€ erft, betaalt over dat bedrag.
Optie 2
Natuurlijk mag u de verdeling ook in breukdelen vastleggen, bijvoorbeeld één deel van 4/10e en één deel van 6/10e. In die situatie is de duiding van de schuld als hierboven overbodig. Want u bent natuurlijk niet verplicht om beide kinderen even veel na te laten. Vanzelfsprekend kunnen de breukdelen door percentages resp. 40% en 60% vervangen worden.
Verdeling van lasten.
Om vervolgens te voorkomen dat de ene zoon meer erfbelasting dan de andere betaalt, mag u vastleggen dat alle kosten, belastingen en lasten, waaronder de successiebelasting in gelijke delen ten laste van beide kinderen komen.
Hoofdwoning 5 jaar in bezit houden.
Onafhankelijk van het bovenstaande kunnen de erfgenamen besluiten het woonhuis tot 5 jaar na uw overlijden in bezit te houden. Ten gevolge van een extra vrijstelling (Comunidad Valenciana) betalen zij dan geen erfbelasting in Spanje.
Executeur.
U kunt uw zoon tot executeur benoemen. Het begrip “executeur-testamentair” wordt sinds 2003 door vakmensen niet meer gebezigd.
Omdat u de schuld aan uw zoon niet in Spanje in de jaarlijkse vermogens/inkomsten-aangifte meldde, zal de totale waarde van de twee onroerende goederen in Spanje voor gelijke delen belast worden, dus zonder met die schuld rekening te houden.
In Nederland betaalt geen van de kinderen erfbelasting, omdat u langer dan tien jaar aaneengesloten buiten Nederland woonachtig bent.

< >