13-11-2019
13-11-2019

oom dolf (iia) (4e en laatste antwoord)Vraag
Mijn oom Dolf is drie maanden geleden overleden, hij had geen testament gemaakt. Vanaf begin 2018 woonde hij -na veertig jaar Spanje- wegens gezondheidsredenen weer in Nederland. Oom is 88 jaar geworden. Hij is nooit gehuwd geweest, heeft geen kinderen en van zijn zeven broers en zussen leven er nog twee. De eerder gestorven broer (één) en zussen (vier) hebben tezamen 19 kinderen, terwijl van één zus een dochter is overleden, ze heeft één zoon (net 18 jaar) achtergelaten. Hoewel dit niet formeel vastgelegd is, vertegenwoordig ik (ik ben rechten-student) momenteel de familie. De notaris in Nederland raadt mij dringend aan eerst poolshoogte te nemen in Spanje voordat betrokkenen om de tafel gaan zitten om beslissingen te nemen.
Zover we hebben kunnen vaststellen had oom een huis in Orcheta (vlak bij Alicante), met een waarde van € 80.000,-. In Nederland staat nog € 20.000,- op de bank. Niemand in de familie heeft interesse voor bezit in Spanje, maar verwerpen en niets ontvangen zit ook niet echt in de genen.
De eigenlijke vraag luidt nu:
Welke is de veiligste manier om zeker te stellen dat het huis na verkoop ervan een geldelijk profijt voor de belanghebbenden oplevert? Indien u van oordeel bent dat de kosten wegens alle formaliteiten te hoog zijn, kunnen we het huis altijd nog aan een ANBI instelling kado doen. Dank en groet.
Antwoord
Dit is het vierde en laatste antwoord op de vragen zoals gesteld.
De eerdere antwoorden treft u aan in “de Week”, resp. weken 43, 44 en 45.
Van de “gestoria” die door u –met behulp van het notariskantoor- ingeschakeld werd, ontvangt u een verzoek om een voorschot te betalen wegens erfbelasting en overige kosten.
Erfbelasting in Spanje
Alleen het achterneefje van Oom Dolf geniet geen vrijstelling, hij dient van zijn verkrijging ten bedrage van 5.253,-.€ een bedrag te betalen van 402,-.€. De andere familieleden vallen in groep III van het tarief en hebben een vrijstelling van 7.994,-.€ per persoon.
Wij schatten de totale kosten tot het moment dat de akte, waaruit blijkt dat de twintig erfgenamen voor gelijke delen eigenaar zijn van de woning en van het banktegoed, in uw bezit is, in Spanje als volgt.
Notaris, “registro”, gestoria, plus-valía, vertalingen, BTW, erfbelasting en diverse: 10.000,-.€. U dient hierbij de kosten van de notaris in Nederland op te tellen plus de heffing door de fiscus in Nederland wegens erfbelasting.
Een week of vier nadat u het voorschot betaalt, kunt u de “Primera Copia” van de, twee maanden daarvóór door u in Spanje getekende notariële akte, tegemoet zien. Zodra de deeleigenaren het allemaal eens zijn over de verkoop en de voorwaarden dienaangaande, kan de woning verkocht worden.
Resumé
In aflevering I (week 43) schreven we over de noodzakelijk te nemen acties om vast te kunnen stellen, of “de kool het sop waard was”.
We gaven aan dat ten gevolge van het benoemen van één gemachtigde als vertegenwoordiger van de twintig betrokkenen, belangrijke kostenvoordelen behaald konden worden.
In aflevering IA (week 44) hebben we toegelicht welke actie de “vertegenwoordiger” van de erfgenamen dient te nemen om inzicht in de inspanningen en de daarmee gepaard gaande kosten te krijgen.

In aflevering II (week 45) werd aandacht besteed aan de actie die verricht moet worden door of namens de erfgenamen in Spanje, nadat vaststond dat er sprake was van een positief resultaat voor alle begunstigden.
In deze aflevering werd ingegaan op de administratieve handelingen, noodzakelijk om de “boedel” daadwerkelijk ten name van de gerechtigden over te schrijven en dus in het bezit van de 20 mede-gerechtigden te doen komen.
< >